PPK - alpro wentylacja

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

praca > dla pracownika
INFORMACJA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Pani Agnieszka Wojtynek jest odpowiedzialna za obsługę PPK w
ALPRO sp. z o.o.

Co to dla Was oznacza?
Przystępując do PPK będziecie systematycznie gromadzić oszczędności z przeznaczeniem na ich wypłatę w momencie od ukończenia 60 lat.
Na Wasze oszczędności będą składać się wpłaty dokonywane z 3 źródeł:
▪ od Was – w wysokości min. 2% wynagrodzenia brutto (z możliwością dodatkowej wpłaty w wysokości 2% - w sumie maksymalnie do 4%)
▪ od pracodawcy – w wysokości min. 1,5% wynagrodzenia brutto,
▪ od Skarbu Państwa – jednorazowa wpłata powitalna w kwocie 250 zł oraz dopłaty roczne w kwocie 240 zł.
Jako pracodawca od 2020 r. będziemy wpłacać co miesiąc na Wasze rachunki PPK wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.
Poniżej przedstawiamy Wam najistotniejsze informacje związane z PPK.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
▪ Nie musicie nic robić, aby przystąpić do programu - zgłosimy wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18  i nie ukończyli  55 lat.
▪ Osoby w wieku 55-70 lat też mogą przystąpić do PPK. Wystarczy wydrukować i wypełnić „Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK”, a następnie złożyć podpisany dokument w „kadrach”

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ DOKONYWNANIA WPŁAT DODATKOWYCH?
Oszczędzając w PPK, w każdym momencie możecie zadeklarować wpłacanie środków dodatkowych, poza wpłatą podstawową. To może znacząco zmienić wysokość środków zgromadzonych na PPK, zwłaszcza w długim okresie.
▪ Możecie wpłacać dodatkowo od 0,01% do 2% wynagrodzenia brutto.
▪ Chęć dokonywania wpłat dodatkowych możecie wypełniając: „Deklarację uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK”, dostępną w „kadrach”
▪ Zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązywać będą od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji.
▪ Wpłata dodatkowa, tak jak podstawowa, naliczana będzie od wynagrodzenia brutto pracownika bądź zleceniobiorcy, a pobierana będzie z wynagrodzenia netto.
▪ Będziemy naliczać i odprowadzać za Was wpłaty dodatkowe - nie musicie o tym pamiętać.
▪ W każdym momencie możecie zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłaty dodatkowej; w każdym momencie możecie też zrezygnować z jej wpłacania.
To proste i elastyczne rozwiązania - możecie zwiększać lub zmniejszać wysokość środków wpłacanych na rachunek PPK w zależności od Waszej sytuacji finansowej i potrzeb. Taka deklaracja działa zawsze od następnego miesiąca.

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA WPŁATY PODSTAWOWEJ PRACOWNIKA
▪ Jeśli Wasze wynagrodzenie (z różnych źródeł) nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 - 3120 zł) ustawodawca przewidział możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do nie mniej niż 0,5%.
▪ Aby obniżyć wysokość wpłat podstawowych, należy złożyć „Deklarację uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych w wysokości obniżonej do PPK” w „kadrach”
▪ Deklaracja powinna być złożona
w miesiącu, w którym wynagrodzenie nie przekroczyło 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obniżona wysokość wpłaty zostanie przez nas uwzględniona już od kolejnego miesiąca. Jeżeli okaże się że w kolejnych miesiącach wynagrodzenie przekroczy 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, wówczas automatycznie pobierzemy wpłatę podstawową wysokości 2%  Kolejna obniżka wpłaty podstawowej poniżej 2% możliwa będzie dopiero od miesiąca, w którym ponownie wynagrodzenie nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia i wymagać będzie ponownego złożenia deklaracji.
▪ Pamiętajcie jednak, że obniżenie wpłat podstawowych przy niższych zarobkach nie jest obligatoryjne i nie musicie podejmować w takiej sytuacji żadnych działań – wówczas wpłata pozostanie na standardowym poziomie 2%.

CO ZROBIĆ, JEŻELI NIE CHCECIE PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
W dowolnym momencie możecie zrezygnować z uczestnictwa w PPK.
W przypadku decyzji o rezygnacji z PPK należy wydrukować, wypełnić i złożyć w „kadrach” -„Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”
▪ Poinformujemy o tym instytucję finansową w ciągu 7 dni.
▪ Nie będziemy w takiej sytuacji dokonywać wpłat od miesiąca, w którym deklaracja została złożona.
▪ Co 4 lata (począwszy od 2023 r.), w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, poinformujemy tych z Was, którzy złożyli deklarację rezygnacji o planowanym wznowieniu wpłat na PPK od 1 kwietnia. Jeśli nadal będziecie chcieli zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, konieczne będzie ponowne złożenie w formie pisemnej „Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.
Pamiętajcie, że w dowolnym momencie możecie wznowić dokonywanie wpłat do PPK. W tym celu wystarczy złożyć w formie pisemnej „Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do PPK”  w dziale kadr.
W dziale Kadr oraz na stronie www.mojeppk.pl są dostępne właściwe formularze oświadczeń:
1. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych , które ukończyły  55 rok życia i nie ukończyły  70 roku życia)
2. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
3. Wniosek osoby zatrudnionej o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (dla osób , które złożyły wcześniej deklarację  rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
4. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK (do 2%)
5. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych obniżonych do PPK (osoby, których wynagrodzenie brutto w danym m-cu nie przekracza  kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – 3120,00 PLN w 2020r.).
6. Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK.

Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych
ALPRO sp. z o.o.
§ 1
Reprezentacja osób zatrudnionych wybierana jest w celu współdziałania z Pracodawcą w celu dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego.
§ 2
Ilekroć w Regulaminie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych ALPRO sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:
1) pracodawcy – oznacza to ALPRO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
2) osobach zatrudnionych – oznacza to pracowników zatrudnionych w ALPRO sp. z o.o., z wyjątkiem pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
3) wyborach – oznacza to wybory reprezentacji Osób zatrudnionych w ALPRO sp. z o.o.
§ 3
1. Pracodawca w drodze komunikatu w intranecie na stronie www.al-pro.pl\praca\dla pracownika\DOKUMENTY PPK (login: pracownik hasło: pracownik)   powiadamia Osoby zatrudnione o potrzebie i terminie przeprowadzenia Wyborów.
2. Wybory przeprowadza się na koszt Pracodawcy, w czasie pracy i w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę.
§ 4
1. Wybory przeprowadza powołana przez Pracodawcę komisja wyborcza, w skład której wchodzą 3 osoby: kierownik biura, osoba wytypowana przez Osoby zatrudnione oraz osoba wytypowana przez Pracodawcę.
2. Na członków komisji wyborczej nie mogą być powołane osoby kandydujące do reprezentacji Osób zatrudnionych.
3. Komisja wykonuje czynności wskazane w Regulaminie w czasie pracy.
§ 5
1. Każdej Osobie zatrudnionej w ALPRO sp. z o.o. w dniu przeprowadzania Wyborów przysługuje zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze.
2. Każdej Osobie zatrudnionej przysługuje jeden głos.
3. Wybory są tajne i bezpośrednie.
§ 6
1. Prawo zgłaszania kandydatów ma każda Osoba zatrudniona, której przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Kandydatów należy zgłaszać komisji wyborczej drogą e-mailową na adres reprezentacja PPK@al-pro.pl w terminie do 3 dni przed terminem Wyborów.
3. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów, którą udostępnia Osobom zatrudnionym w intranecie.
4. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie, składając oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
§ 7
1. Wybór reprezentacji Osób zatrudnionych spośród zgłoszonych kandydatów dokonywany jest w głosowaniu drogą konwencjonalną poprzez zaznaczenie okienka przy imieniu i nazwisku wybranego kandydata na wydanej przez pracodawcę karcie do głosowania.
2. Informacja o oddaniu głosu przez Osobę zatrudnioną trafia do komisji wyborczej.
3. Głosować można tylko osobiście.
§ 8
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50% uprawnionych.
2. Do reprezentacji Osób zatrudnionych zostają wybrane 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
3. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z ich udziałem, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Komisja wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu.
5. O wyniku wyborów komisja wyborcza informuje Pracodawcę i Osoby zatrudnione w intranecie.
§ 9
1. Regulamin ogłasza się poprzez udostępnienie w internecie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Oświadczenie kandydata
2. Protokół z głosowania 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego